Kontakt z nami

Grzybowska 87

Wiadomość została wysłana!

Spółka Miotła Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ulicy Grzybowska 87, jest wpisana do Rejestrów Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000770547, NIP 5272881649, REGON 382505391. Kapitał założycielski 5.000 PLN został w całości pokryty przelewem na konto firmowe.